Strategi

Strategiane tar utgangspunkt i kommunen sin samfunnsplan, som definerer innsatsområde for næringsavdelinga. Fylkesstrategi for forsking- og utvikling vert også lagt til grunn for våre strategiar.

 

Samfunnsplanen peiker ut tre sentrale arbeidsområde:

1. Entreprenørskap og nyskaping

2. Vekst og utvikling i eksisterande næringsliv

3. Tilrettelegging for nyetableringar

 

Kommunal Næringsstrategi 2021 – 2026 har fire innsatsområde:

1. Skaparglede i næringslivet

2. Opplevingsnæringar

3. Samarbeid og nettverk

4. Attraktive Sykkylven

 

Næringsselskapet koordinerer oppfølging av næringsstrategi med kommune og omstillingsprogrammet.

Selskapsstrategi for Sykkylven Næringsutvikling AS 2021 – 2026 (omstillingsperioden):

1. Forsterke lokal utviklarrolle og regionale samarbeid for betre tenestar til lokalt næringsliv

·      Rettleiing offentlege verkemiddel

·      Forretningsutvikling og finansiering

·      Utvikling opplevingsnæringane

·      Nettverksutvikling

2. Etablere og utvikle SkaparLINKEN

·      Legge til rette for samarbeid mellomnæring, kommune, skule, forsking- og kompetansemiljø

·      Vere møtestad for gründere og næringsliv med ulike arrangement, og utleige av kontor og møterom

3.Fokus på teknologi og opplevingar for næringsutvikling

·      Gjennom ulike tiltak forsterke teknologi som kompetanseprofil, regionalt og nasjonalt

·      Ta ei koordinerande rolle for utvikling av opplevingsnæringane

·      Vere pådrivar for regionale samarbeid

E-post

Ta kontakt ved spørsmål.

asne@skaparglede.no

Telefon

Åsne Folstad

+47 92 45 58 52

Adresse

Sykkylven Næringsutvikling AS

SkaparLINKEN.
Pilgata 10, 6230 Sykkylven